Geblazen glas - blown glass

Als glasblazer kom ik in contact met de transformatie en de energie van heet vloeibaar glas. Het blijft me steeds verwonderen en ik probeer het mysterie erachter te verstaan. Tijdens het leerproces om mij de techniek van het glasblazen eigen te maken, ben ik steeds blijven experimenteren.

Het is een intens fysiek proces om het vormeloze vloeibare glas te manipuleren. Als kunstenaar zit ik midden in het transformatie proces.

In mijn werk probeer ik dit proces te laten zien door bv afdrukken van mijn lichaam achter te laten in het geblazen glas of inclusies te maken waarbij de vorm niet primeert maar eerder de ziel van het glas vorm krijgt.

Het eindresultaat is een "gestolde illusie", een idee ontstaan uit materie en energie.

Het idee achter “The space project” is gegroeid vanuit de fascinatie voor het glas blazen. Ik stelde mezelf de vraag of het mogelijk was om een geblazen vorm in te sluiten in een glazen sfeer. Hoe kan ik het wonderlijke transformatieproces van heet vloeibaar glas zichtbaar maken in een object of installatie? Vertrekkende vanuit traditionele technieken, besloot ik om te experimenteren en mijn eigen techniek te ontwikkelen. Zo ontstonden de eerste glazen sferen met een geblazen inclusie. 

Een transparante sfeer in symbiose met een ingesloten organische glazen vorm. De glazen inclusie is deels gevormd door de expansie van de buitenste sfeer die op verschillende punten ermee is versmolten. Het gestolde object laat zien hoe het amorfe glas zich gedraagt tijdens het transformatieproces.

De sferen lijken wel cellen, virussen, organische vormen uit de natuur. Het secure proces tijdens het blazen waarbij de inclusie in de glazen sfeer wordt gebracht doet denken aan een kunstmatige inseminatie in een laboratorium. Glas is tenslotte een amorfe stof waarbij ionen, atomen of moleculen niet regelmatig geordend zijn.  Dit is misschien wel de reden waarom we ons zo aangetrokken voelen tot glas?

Mijn fascinatie voor de natuur en de kosmos weerspiegeld zich in het glas. Door het toevoegen van energie zijn we in staat materialen te transformeren, dit proces speelt zich voortdurend af rondom ons. Onze eigen planeet is als een inclusie in een sfeer. Ik geloof dat onze cellen in verbinding staan met de planeten en sterrenstelsels.

Door een profielspot te gebruiken in mijn installatie “Nebula” creëer ik een projectie op de muur. De glazen sfeer draait langzaam rond waardoor er zich een boeiend lichtspektakel vormt. Vanuit de microkosmos van het glas ontstaat er een macrokosmos uit de reflecties. Een continu proces van transformatie.

 

 

As a glass blower, I come into contact with the transformation and energy of hot liquid glass. It keeps surprising me and I try to understand the mystery behind it. During the learning process to familiarize myself with the technique of glass blowing, I continued to experiment.
It is an intense physical process to manipulate the shapeless liquid glass. As an artist I'm just in the middle of this process of transformation.
In my work I try to show this process by, for example, leaving imprints of my body in the blown glass or making inclusions in which the form does not take precedence but rather shapes the soul of the glass.
The end result is a "congealed illusion", an idea created from matter and energy.

The idea behind “The space project” grew out of the fascination for blowing glass. I asked myself whether it was possible to enclose a blown shape in a glass atmosphere. How can I make the wonderful transformation process of hot liquid glass visible in an object or installation? Starting from traditional techniques, I decided to experiment and develop my own technique. This is how the first glass spheres with a blown inclusion were created.

A transparent atmosphere in symbiosis with an enclosed organic glass shape. The glass inclusion is partly formed by the expansion of the outer sphere that has fused with it at various points. The solidified object shows how the amorphous glass behaves during the transformation process.

The spheres look like cells, viruses, organic forms from nature. The precise process during blowing, whereby the inclusion is brought into the glass sphere, is reminiscent of artificial insemination in a laboratory. After all, glass is an amorphous substance in which ions, atoms or molecules are not regularly ordered. This may be why we are so attracted to glass?

My fascination for nature and the cosmos is reflected in the glass. By adding energy we are able to transform materials, this process is constantly taking place around us. Our own planet itself is like an inclusion surrounded by an atmosphere. I believe our cells are connected to the planets and galaxies.

By using a profile spotlight in my installation “Nebula” I create a projection on the wall. The glass atmosphere slowly rotates, creating a fascinating light spectacle. From the microcosm of the glass, a macrocosm arises from the reflections. A continuous process of transformation.

 

 

The Space Project _ _Nebula_ and _Uraniu

"Uranium capsule" en "Nebula" uit The Space Project

Uraniumglass

"Uranium capsule 1" (uraniumglas en blacklight)

Uraniumglass

Lichtprojectie uit installatie " Nebula" (geblazen glas met profielspot en motor)

"Uranium capsule 2" (uraniumglas en blacklight)

blue2.jpg
white.jpg
blacknwhite3.jpg
trans2.jpg
trans_black1.jpg
black2.jpg

Inclusies (diameter +- 20 cm)

Inner Space, IKA Mechelen, 2019

Inner space uranium glass

Uraniumglas voor The Space Project

glasblazen, studio IKA, Mechelen, glass blowing, Stijn Wuyts, glaskunstenaar

In the studio, IKA Mechelen

In my hands, Stijn Wuyts, glasblazen, installatie, aluminiumprint, glaskunst, glaskunstenaar

"In my hands", Hof van Busleyden, Mechelen

In my face, Stijn Wuyts, glaskunst, glaskunstenaar, IKA, Mechelen, glasblazen, installatie
face2.jpg

"In my face", Hof van Busleyden, Mechelen

glaskunst, Stijn Wuyts, glaskunstenaar, glasblazen, IKA, Mechelen, glass blowing, aluminiumprint, installation

"On my shoulders", Hof van Busleyden, Mechelen