top of page

Inner Space

Het idee achter “The space project” is gegroeid vanuit de fascinatie voor het glas blazen. Ik stelde mezelf de vraag of het mogelijk was om een geblazen vorm in te sluiten in een glazen sfeer. Hoe kan ik het wonderlijke transformatieproces van heet vloeibaar glas zichtbaar maken in een object of installatie? Vertrekkende vanuit traditionele technieken besloot ik om te experimenteren en mijn eigen techniek te ontwikkelen. Zo ontstonden de eerste glazen sferen met een geblazen inclusie. De glazen inclusie is deels gevormd door de expansie van de buitenste sfeer die op verschillende punten ermee is versmolten. Het gestolde object laat zien hoe het amorfe glas zich gedraagt tijdens het transformatieproces. De sferen lijken wel cellen, virussen, organische vormen uit de natuur. Glas is een amorfe stof waarbij ionen, atomen of moleculen niet regelmatig geordend zijn. Mijn fascinatie voor de natuur en de kosmos weerspiegelt zich in het glas. Door het toevoegen van energie zijn we in staat materialen te transformeren, dit proces speelt zich voortdurend af rondom ons. Een profielspot licht mijn installatie “Nebula” uit en creëert een betoverende projectie. De glazen bol draait langzaam rond waardoor er zich een boeiend lichtspektakel vormt. Vanuit de microkosmos van het glas ontstaat er een macrokosmos uit de reflecties, een continu proces van transformatie.

 

 

The idea behind “The space project” grew out of the fascination for blowing glass. I asked myself whether it was possible to enclose a blown shape in a glass atmosphere. How can I make the wonderful transformation process of hot liquid glass visible in an object or installation? Starting from traditional techniques, I decided to experiment and develop my own technique. This is how the first glass spheres with a blown inclusion were created. The glass inclusion is partly formed by the expansion of the outer sphere that has fused with it at various points. The solidified object shows how the amorphous glass behaves during the transformation process. The spheres look like cells, viruses, organic forms from nature. Glass is an amorphous substance in which ions, atoms or molecules are not regularly ordered. My fascination for nature and the cosmos is reflected in the glass. By adding energy we are able to transform materials, this process is constantly taking place around us. By using a profile spotlight in my installation “Nebula” I create a mesmerising projection. The glass sphere slowly rotates, creating a fascinating light spectacle. From the microcosm of the glass, a macrocosm arises from the reflections, a continuous process of transformation.

 

 

The Space Project

Inner Space

Nebula

20200909_172343.jpg

Lichtprojectie uit installatie " Nebula" (geblazen glas met profielspot en motor)

Uranium Capsule

Expo

In the studio

glasblazen, studio IKA, Mechelen, glass blowing, Stijn Wuyts, glaskunstenaar
studio.jpg
bottom of page